Spawozdanie z działań TOP w 2019 r.

Szanowni Osteopaci, członkowie Towarzystwa Osteopatów Polskich,

Wraz z końcem 2019 roku nastał moment, aby podzielić się z WAMI informacjami, dotyczącymi działań zarządu TOP w ubiegłym roku oraz celów, jakie są przed nami w nowym roku.

W ostatnich latach obserwuje się malejące zainteresowanie członkostwem w towarzystwach naukowych i zawodowych. Dotyczy to zarówno aktywnego jak i pasywnego uczestnictwa, również w przypadku Towarzystwa Osteopatów Polskich.

Z niepokojem obserwujemy, że coraz większa rzesza dyplomowanych osteopatów w Polsce nie jest zainteresowana zrzeszaniem się w stowarzyszeniu, którego statutowymi celami są: wspieranie organizacyjne osteopatii, rozwijanie, pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu osteopatii oraz informacji o zawodzie osteopaty, zarówno wśród członków Towarzystwa, jak i wśród osób trzecich, a także zapewnianie rozwoju idei leczenia osteopatycznego na terenie Polski. Celem naszego Towarzystwa jest wspólne pogłębianie i propagowanie wiedzy z zakresu osteopatii, a zatem również kształtowanie wizerunku osteopaty, przez co można również rozumieć kształtowanie różnego rodzaju pojęć związanych z osteopatią.

Cele te są tożsame z opublikowanymi przez nas KODEKSEM ETYKI ZAWODOWEJ OSTEOPATY oraz STANDARDAMI OPIEKI OSTEOPATYCZNEJ. Jednym z celów naszych i EFFO (Europejskiej Federacji Osteopatii (European Federation and Forum for Osteopathy)), którego jesteśmy członkiem jest dążenie do zapewnienia pacjentom odpowiedniej jakości i standardów opieki, osteopatycznej. Ustalone standardy mają zapewnić wysoki poziom praktyki klinicznej, edukacji, bezpieczeństwa i etyki, która będzie bezpośrednio związana z korzyścią dla pacjentów.

Mimo że te zadania wykonujemy optymalnie w stosunku do naszych możliwości czasowych i finansowych, poniżej chciałbym Państwu przedstawić działania podjęte przez nas w 2019 roku, a wynikające ze statutu TOP. Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu z przekonaniem uczestniczyć w naszych działaniach, wspomagać je płacąc składki członkowskie lub aktywnie włączając się do naszych przedsięwzięć.

Jako Stowarzyszenie borykamy się niestety z ograniczonymi możliwościami finansowymi, które wręcz blokują nasze pełne uczestnictwo w działaniach struktur europejskich stowarzyszeń/towarzystw osteopatycznych oraz ograniczają naszą działalność w kraju. Jesteśmy zobligowani do ponoszenia stałych kosztów funkcjonowania naszego Towarzystwa, takich jak odpowiednie usługi księgowe (które są niezbędne w organizacjach pożytku publicznego), funkcjonowanie strony internetowej, konta bankowego.

Z uwagi na dość duże koszty zmuszeni byliśmy zrezygnować w ubiegłym roku z uczestnictwa w corocznym Generalnym Spotkaniu Europejskiej Federacji Osteopatii (EFFO), które miało miejsce w Lublanie. Tegoroczne spotkanie EFFO odbędzie się w Lizbonie, jednak pomimo braku zapewnienia środków, zdecydowaliśmy się w nim uczestniczyć, pokrywając większość kosztów ze środków własnych. Pragnę zauważyć, że Towarzystwo nasze działając od roku 2005 jako jedyne w Polsce aktywnie uczestniczy w pracach EFFO. Uczestnictwo w tym Spotkaniu pozwala czerpać wzorce dotyczące popularyzowania osteopatii z innych krajów europejskich, a idea wspólnej wizji osteopatii w Europie będzie także wzmacniać osteopatię w naszym kraju. Jednym z priorytetowych planów strategicznych EFFO jest prowadzenie działań mających na celu postrzeganie osteopatii jako profesji medycznej pierwszego kontaktu z pacjentem. EFFO zamierza pomagać poszczególnym krajom w uregulowaniu sytuacji prawnej osteopatii oraz w skutecznym lobbowaniu na rzecz podnoszenia jej rangi.

 

Do głównych działań Towarzystwa Osteopatów Polskich w roku 2019 należały:

  1. W ramach projektu Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+ Towarzystwo Osteopatów Polskich wzięło udział w pracach ekspertów nad stworzeniem opisu zawodu OSTEOPATY. Dzięki opisowi naszego zawodu staramy się zapewnić odpowiednią jakość i standard opieki osteopatycznej nad pacjentem. W niniejszej informacji ustalono standardy, które zapewnią wysoki poziom praktyki klinicznej, edukacji, bezpieczeństwa i etyki. Ustanowiono, odpowiednie, niestety niezbyt wiążące prawnie, regulacje zawodu osteopaty, zgodnie z którymi za osteopatę wykształconego w Polsce uważać należy wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie medyczne, tj. lekarzy oraz fizjoterapeutów, którzy ukończyli 4 lub 5 letnie studia podyplomowe i uzyskali stopień Dyplomowanego Osteopaty D.O. (Diploma in Osteopathy). Przygotowując ten opis, dążyliśmy do tego aby zawód osteopaty kojarzony był z najwyższym poziomem świadczonych usług i spełniał tym samym najwyższe standardy opieki. Szczegóły >>
  2. Prowadzenie strony internetowej (https://top.osteopatia.pl/,) stanowiącej źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych z kraju i z zagranicy. Służy ona także jako kanał przepływu informacji pomiędzy członkami stowarzyszenia. W 2016 odbudowano ją od podstaw po ataku hakerskim, a w 2017 r przeniesiono stronę na inny serwer, co także wiązało się z jej ponowną budową i wykupieniem dodatkowych zabezpieczeń. Wykupiono nową domenę www.top.org.pl (brak jednak na razie środków na jej uruchomienie).
  3. Towarzystwo Osteopatów Polskich kontynuuje współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Inter Polska. Pod koniec marca 2015 Centrala tego Towarzystwa zatwierdziła propozycję szczególnej polisy wynegocjowanej przez TOP. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach pracy osteopaty w gabinecie ze szczególnymi zabiegami typu per rectum, suchego igłowania czy igłoterapii. Ponadto otrzymaliśmy możliwość grupowego ubezpieczenia na życie. Objęci ubezpieczeniem mogą być wszyscy osteopaci D.O. oraz osteopaci po zdanym egzaminie klinicznym, będący jednocześnie członkami TOP-u (warunkiem jest opłacenie składki rocznej). Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie zabiegi wykorzystywane w osteopatii, a także zabiegi fizykalne oraz typowe zabiegi fizjoterapeutyczne. Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Izabelą Mazurek, tel.: 606 987 907.
  4. TOP pełniło funkcję Patrona Targów REHexpo 2019 w Sosnowcu. Logo TOP zostało tym samym zamieszczone na stronie internetowej Targów w zakładce „Partnerzy i Patronaty” wraz z przekierowaniem do strony internetowej. Dzięki współpracy TOP i Osteon z Targami EXPO Silesia w 2018 r. Konferecja pt.: 15 lat Osteopatii w Polsce mogła mieć miejsce.
  5. Towarzystwo Osteopatów Polskich było współorganizatorem Sympozjum „Fizjoterapia i onkologopedia w otolaryngologii”, która była satelitarnym wydarzeniem jednej z największych w Polsce konferencji w dziedzinie laryngologii – III Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacje w Otorynolaryngologii” w dniach 11-13 kwietnia 2019 w Poznaniu. Podczas Sympozjum przedstawiono w formie warsztatów i wykładów osteopatom, lekarzom, logopedom najnowsze poglądy dotyczące zagadnień z zakresu diagnostyki i postępowania osteopatycznego w rejonie głowy i szyi. Wykładowcami m.in. byli Anna Gawryszewska D.O., Marcin Fluder D.O., Rafał Marciniak D.O i Sławomir Marszałek D.O.
  6. Towarzystwo Osteopatów Polskich było współorganizatorem i patronem wydarzenia naukowego, które skupiło ponad 400 lekarzy, fizjoterapeutów i osteopatów – OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „LECZENIE NIEOPERACYJNE SCHORZEŃ NARZĄDU RUCHU”, która odbyła się w Toruniu w dniach 18-19 października 2019 r. Przedstawiciele TOP byli wykładowcami oraz brali udział w obradach „Okrągłego Stołu”, które mają na celu wspólny dialog wszystkich Polskich Towarzystw Naukowych związanych z nieoperacyjnym leczeniem schorzeń narządu ruchu. Wspólne sesje dotyczące poszczególnych problemów w obrębie narządu ruchu, w których swoje standardy postępowania prezentowali kolejno lekarze ortopedzi, reumatolodzy, lekarze rehabilitacji, fizjoterapeuci i osteopaci, były idealną sposobnością do przedyskutowania i ustalenia zasad wzajemnej współpracy i zadań każdej specjalizacji. Osteopata jest wartościowym członkiem zespołu terapeutycznego i bez względu na etap leczenia jakim obejmujemy pacjenta powinniśmy rozwijać możliwości wspólnego działania i uzupełniać wzajemnie elementy postępowania.
  7. TOP było Organizacją Partnerską III Spotkania Ekspertów Fizjoterapia Ortopedia Reumatologia w Poznaniu w dniu 13.12.2019 r. Jako prezes TOP współmoderowałem jedną z dwóch sesji tego spotkania – http://spotkanieekspertow.pl/
  8. Popularyzacja idei osteopatii:

Członkowie TOP występowali na kongresach krajowych i zagranicznych promując ideę osteopatii wśród lekarzy i innych członków prowadzących opiekę nad różnego rodzaju pacjentami.

W marcu 2019 na zaproszenie organizatorów, w tym światowej sławy profesora John’a Rubina, zajmującego się dysfunkcjami narządu głosu (Consultant Ear Nose and Throat Surgeon at The Royal National Throat Nose and Ear Hospital, University College London Hospital) uczestniczyłem w Konferencji The Occupational Voice Symposium w University College London. Przedstawiłem pracę dotyczącą osteopatii w zaburzeniach narządu głosu, która była pracą dyplomową z osteopatii naszej członkini TOP Joanny Malińskiej D.O. Ukazała się ona wcześniej także w wysokopunktowanym czasopiśmie naukowym: Marszałek S., Niebudek-Bogusz E., Woźnicka E., Malińska J., Golusiński W., Śliwińska-Kowalska M. (2012) Assessment of the influence of osteopathic myofascial techniques on normalization of the voice organ in patients with professional dysphonia. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 25,3:225-223. Praca ta ma już ponad 20 cytowań w międzynarodowym piśmiennictwie.

W czasopiśmie logopedycznym Forum Logopedy opublikowałem tekst popularyzujący nasze podejście osteopatyczne i potrzebę współpracy z logopedami w terapii pacjentów z zaburzeniami połykania: https://forumlogopedy.pl/artykul/postepowanie-osteopatyczne-u-pacjentow-z-zaburzeniami-polykania .

W listopadzie 2019 członkowie TOP Sławomir Marszałek D.O. i Dariusz Skrzypek D.O. brali udział przy redagowaniu wywiadu dla portalu poradnikzdrowie.pl dotyczącego osteopatycznej terapii wisceralnej.

  1. Zarząd TOP corocznie zobowiązany jest do wykonania „Rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego” do Ministerstwa Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Urzędu Statystycznego, a także do corocznego składania szczegółowych bilansów i raportów finansowych do Urzędu Skarbowego. Czasami wymagane jest także udzielenie odpowiedzi na zapytania ze strony innych urzędów (np. w 2019 r Wydziału Gospodarczego Sądu w sprawie deklaracji, iż Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej). To wymaga niestety naszego czasu i środków finansowych.

Myślę, że to jest tylko część naszych wspólnych działań na rzecz popularyzowania i rozwoju osteopatii. Chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim, że działacie na rzecz rozwoju naszej dziedziny medycyny w naszym kraju. Osobiście chciałbym także podziękować wszystkim członkom zarządu TOP za pracę na rzecz osteopatii – Marcie Soboń-Strączek D.O., Janowi Jaśkowskiemu D.O., Arkadiuszowi Martyniukowi D.O. oraz Bartkowi Sikorskiemu D.O.

Celem na 2020 rok są dalsze działania popularyzujące zwód osteopaty, jako bardzo dobrze wykształconego i kompetentnego specjalisty pierwszego kontaktu. Nasza działalność ma na celu budowanie przekonania wśród potencjalnych pacjentów, lekarzy różnych specjalności, że osteopatia jest wartościowym, bezpiecznym i skutecznym systemem diagnozowania i leczenia. Dążymy do tego, by postrzegano naszą grupę zawodową jako specjalistów medycznych doskonale wyedukowanych w zakresie swojej profesji. Aby to osiągnąć, starajmy się popularyzować standardy naszych postępowań zawarte w opublikowanych na naszej stronie „STANDARDACH OPIEKI OSTEOPATYCZNEJ„.

W 2020 r weźmiemy udział w generalnym corocznym spotkaniu EFFO, o którym mowa powyżej. Zamierzamy także przeprowadzić nieznaczną zmianę logo, aby było bardziej rozpoznawalne przy małych drukach. Chcielibyśmy założyć fanpage Towarzystwa Osteopatów Polskich na Facebooku, ponieważ większość z nas wykorzystuje portale społecznościowe do utrzymywania i poszerzania kontaktów zawodowych. Byłoby to miejsce kontaktu, wymiany doświadczeń, platforma bezpośredniego kontaktu członków TOP, a jednocześnie miejsce umieszczania postów dotyczących szeroko rozumianej osteopatii.

Chcielibyśmy poinformować, że TOP obejmie patronatem V Dzień Osteopaty organizowany 7.03.2020 r. a ja będę miał zaszczyt przewodniczyć Komitetowi Naukowemu, który będzie między innymi oceniał i organizował panel konkursowy prac dyplomowych D.O. dla absolwentów wszystkich szkół osteopatii.

Jednocześnie przypominamy, że TOP od 2011r. jest organizacją pożytku publicznego i tym samym prosimy o wsparcie naszej działalności przez przekazanie 1% podatku poprzez wpisanie do deklaracji PIT naszego nr KRS 0000241676 . Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Zapraszamy także do naszego grona nowych członków oraz tych, którzy kiedyś byli lub zamierzali być członkami TOP. Myślę, że wspólne działanie na rzecz osteopatii będzie stymulowało rozwój naszej profesji. Deklarację członkowską można pobrać tutaj >>.

Życząc w 2020 roku satysfakcjonującego rozwoju zawodowego oraz realizacji na płaszczyźnie prywatnej, zapewniamy że nadal będziemy działać na rzecz rozwoju osteopatii w Polsce.

W imieniu zarządu Towarzystwa Osteopatów Polskich

Dr hab. Sławomir Marszałek D.O.

 

Poznań, 6.01.2020